VÅRA TJÄNSTER
Vi erbjuder en rad olika tjänster inom revision, redovisning, skatt och rådgivning. Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer om oss själva, våra tjänster samt hur vi kan hjälpa ditt företag.

Revision och revisionsnära rådgivning
Revision innebär att en revisor granskar företagets årsredovisning, bokföring samt företagsledningens förvaltning. Syftet med revision är primärt att öka förtroendet för det enskilda företaget men revision tjänar även allmänheten då ett högt förtroende mellan företag och organisationer är nödvändigt för ett fungerande näringsliv.

Företagets intressenter, som ex. kreditgivare och leverantörer, har ett intresse av att veta hur företaget mår och utvecklas. Genom att en oberoende revisor intygar och kvalitetssäkrar företagets redovisning erhåller alla intressenter relevant, jämförbar och pålitlig information.

Revision förekommer både i frivillig och tvingande form. Den vanligaste associationsformen är aktiebolag och det föreligger revisionsplikt för alla aktiebolag som de senaste två räkenskapsåren når upp till två av följande tre gränsvärden:

- fler än 3 anställda i medeltal
- mer än 1,5 Mkr i balansomslutning
- mer än 3 Mkr i nettoomsättning

En revisor får genom sin yrkesutövning en unik erfarenhet och inblick i olika verksamheter och kan därför lämna goda råd, varna för fällor och fel, peka på möjligheter samt vid behov agera stöd för företagsledningen. Denna typ av konsultation brukar benämnas revisionsnära rådgivning.

I ägarledda företag finns det ofta ett behov av någon som kan agera ekonomiskt bollplank. Anlitar du en revisor får du därför både värdefulla råd och kan känna dig trygg med att ekonomin är i ordning. Vår huvudsakliga inriktning är just mot ägarledda företag eftersom vi brinner för värdeskapande rådgivning. Revision och revisionsnära rådgivning skapar förutsättningar för dig att driva företaget på ett lönsamt och effektivt sätt genom att fokusera på rätt sak: din affärsverksamhet!


Bokslut och Årsredovisning
All löpande bokföring avslutas med ett bokslut eller en årsredovisning. Bokslutsarbete innebär i princip att man stämmer av årets transaktioner, värderar tillgångar och skulder, periodiserar inkomster och utgifter, beräknar avskrivningar, beaktar obeskattade reserver samt räknar fram årets skattekostnad. En formell och korrekt upprättad årsredovisning omfattas av ett gediget regelverk som ställer krav på såväl innehåll som struktur. Årsredovisningen är en viktig officiell handling eftersom den ger företagets intressenter information om hur verksamheten mår och utvecklas.

Vi upprättar bokslut och årsredovisning i enlighet med årsredovisningslagen och aktuella regelverk.

Skatterådgivning och deklaration
Skattelagstiftningen förändras kontinuerligt och som företagare kan det vara svårt att hålla sig uppdaterad på gällande regler för både privatpersoner och företag. Det är inte alltid en lätt uppgift att fylla i inkomstdeklarationen och konsekvenserna av att fylla i fel eller ofullständiga uppgifter kan bli kännbara.

Vi har lång och gedigen erfarenhet inom skatt för privatpersoner och företag. Genom att använda branschledande skatteprogram och kontinuerligt fortbilda oss är vi uppdaterade på området och hjälper gärna till med exempelvis K10-blankett samt övriga ägar- och bolagsfrågor. Vid behov anlitar vi utomstående experter.

Bokföring och redovisning
Alla som bedriver företag och näringsverksamhet är bokföringsskyldiga. Att sköta sin bokföring är av största betydelse eftersom man annars riskerar att begå bokföringsbrott. Reglerna kring bokföring  och redovisning utgår ifrån bokföringslagen och god redovisningssed, dvs. förekommande praxis och normgivning på området. I Sverige är det Bokföringsnämnden (BFN) som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed.

Redovisningens ursprungliga syfte är att ge information som kan ligga till grund för ekonomiska beslut. Med en fungerande redovisning får man kunskap om företagets ställning och lönsamhet och kan därmed fatta välgrundade beslut om verksamheten.

Förutom att sköta bokföringen behöver de flesta företag även deklarera och betala skatter, avgifter och moms.  Ansvaret för att fullgöra dessa skyldigheter ligger på företagsledningen.

Vi har lång och gedigen erfarenhet inom redovisningsområdet och erbjuder flera olika redovisningstjänster såsom:

- löpande bokföring
- upprättande av deklarationer för skatter, avgifter och moms

Bolagsbildning och bolagsavveckling
Vi hjälper dig att hitta en lämplig företagsform som passar din verksamhet. Vi sköter hela processen kring bolagsregistrering och ser till att alla handlingar upprättas på ett korrekt sätt. Vi kan även biträda med assistans i samband med bolagsavveckling. 

Företagsvärdering
Vi genomför företagsvärderingar i samband med exempelvis företagsförsäljningar, delägarförändringar eller arv och bodelning. Vi använder oss av vedertagna metoder inom antingen avkastningsvärdering eller substansvärdering.

Rådgivning
Vi bistår gärna med rådgivning inom nyckeltalsanalys, kalkylering, budgetering, koncernredovisning, kassaflödesanalys, fission/fusion, likvidation etc.